Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kickboxing Kartal (KB KARTAL)

1. Inschrijving
Bij inschrijving wordt een eenmalig bedrag betaald voor inschrijfgeld incl. introductieles en exclusief voor de ledenpas.
Uw abonnement start op de 1e van de maand. Eerder starten wordt contant / per pin of automatische incasso verrekend.
2. Abonnement opzeggen
Voor alle abonnementsvormen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wordt het abonnement niet tijdig opgezegd dan wordt het abonnement per
maand verlengd. Opzeggingen dienen persoonlijk, met de daarvoor bestemde formulieren, te worden ingeleverd op de accommodatie. De datum van
opzegging is bepalend voor de afhandeling.
3. Abonnementskeuze omzetten
Opwaarderen: De door u gekozen maandkaart of abonnementsvorm kunt u zonder kosten opwaarderen naar een nieuw abonnement. Bij de
eerstvolgende maand zal dan het nieuwe tarief doorberekend worden. Reduceren: Na het einde van de volgende maand is de start van uw nieuwe
abonnement.
4. Opschorten abonnement
In overleg kan er een regeling getroffen worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevalling. Formulieren voor bovengenoemde aanvragen zijn
verkrijgbaar bij de receptie op van de website te halen. Pauze aanvragen voor vakantie of vasten is niet van toepassing.
5. Lidmaatschapsgelden
Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank / giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag
dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten van
invordering voor rekening van het betreffende lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te
zeggen en behoudt het recht om de totaal nog openstaande lidmaatschapsgelden tot en met het eind van het contract op te eisen.
6. Persoonlijke Ledenpas
Ieder lid heeft een persoonlijke ledenpas waarmee u middels de tourniquets de accommodatie kunt betreden. De persoonlijke ledenpas mag niet iemand
anders toegang verschaffen. Bij misbruik van de ledenpas kan u de toegang worden geweigerd. Bij vermissing dient dit direct te worden doorgegeven
aan de baliemedewerker zodat de pas geblokkeerd kan worden. U kan dan een nieuwe ledenpas laten aanmaken. Restitutie van eventuele
clubkaarttegoeden is niet mogelijk.
7. Wijzigingen
Kickboxing Kartal behoud zich het recht voor tussentijds wijzigingen door te voeren zoals bijvoorbeeld jaarlijkse tarief wijzigingen, openingstijden
invulling van de lessen cetera. Kickboxing Kartal kan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende
lessen te laten vervallen. Deze uren zullen in geen enkele vorm worden gecompenseerd.
8. Verantwoording
Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico, Healthcenter Culemborg en Kickboxing Kartal is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
Het sportcentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of berokkende schade wordt aangifte gedaan bij de
politie. Het betreffende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd. Achtergelaten voorwerpen worden 3 maanden bewaard. De
sportaccommodatie voorziet in kluisjes, echter het gebruik van de kluisjes en de kleedkamers is voor eigen verantwoordelijkheid.
9. Gesloten
Het sportcentrum is op erkende feestdagen gesloten. Tijdens de zomervakantie blijft het centrum open. Het Healthcenter behoudt zich het recht voor
om tijdens de vakanties het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Restitutie
van de contributie is nooit mogelijk.
10. Gedragsregels
Kickboxing Kartal heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengen de toegang te
weigeren of te royeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag,
discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden
in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Kickboxing Kartal behoudt zich het recht voor bij overtreding van
bovenstaande, het lid sancties op te leggen of te royeren. Bij royering, sancties of tijdelijke ontzegging van de toegang zal geen contributie worden
terugbetaald.
11. Illegale substanties
De directie is fel gekant tegen het gebruik en verhandelen van illegale substanties, zoals o.a. anabole steroïden. Wanneer een lid op gebruik hiervan
wordt verdacht dan wel betrapt of het voor handen heeft, wordt het betreffende lid direct geroyeerd.
12. Aansprakelijkheid
Kickboxing Kartal stelt zich niet aansprakelijk voor , blessures in de lessen of tijdens wedstrijden in welke vorm of ernst dan ook, falend gedrag van de
geleerde buiten de centrum en diefstal en of schade aan eigendommen in de kleedruimtes e.d. Tevens verklaart u als beoefenaar, dat u traint dan wel
wedstrijden doet op volledig eigen risico m.b.t. blessures op welke vlak dan ook door eigen of andermans toedoen dat direct of indirect te
maken heeft met de lessen bij kickboxing Kartal, welke een fullcntact als basis onderricht geeft. Ook als gastdocenten en medeleerlingen zijn net als
Kickboxing Kartal niet aansprakelijk.
13. Hygiëne
In verband met hygiëne moet een ieder in de sportruimtes sportkleding en schone sportschoenen dragen. Verkleden is alleen in de kleedruimten
toegestaan. Op de fitnesstoestellen dient u een handdoek te gebruiken. Zie ook onze huisregels.
14. Algemene voorwaarden
Kickboxing Kartal behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Dit reglement is vanaf 1 januari 2012 geldig. Alle voorgaande
reglementen komen hierbij te vervallen.
15. Wet bescherming persoonsgegevens
Op deze overeenkomst is de Wbp van toepassing. Persoonsgegevens worden derhalve niet aan derden verstrekt .

Neem contact op!

Vul onderstaand formulier in en vraag vrijblijvend meer informatie aan of neem contact met ons op.

Over welke les gaat het?

Adres

Kickboxing Kartal Culemborg
Parallelweg West 15
4104AX Culemborg

Prive: 06 24 88 98 08
Zaak: 06 83 04 79 40

kbkartal@planet.nl

 

© 2022 - Kickboxing Kartal 

Ontworpen en ondersteund door: